حشره شناسی پزشکی

عبارتهای نشانگر خطر بالقوه آفت کشها مندرج روی برچسب سموم
نویسنده : مهرداد ضرابی - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ آبان ۱۳۸٦
 

برچسب آفت کشها(مطابق با استاندارد EPA ايالات متحده امريکا)

برچسب های نصب شده روی بسته بندی آفت کشها واجد توصيه هايي برای کاربرد صحيح آنهاست. قبل از کاربرد هر محصول مورد استفاده به عنوان آفت کش بايد مطالب مندرج روی برچسب آن به دقت خوانده شود. روی هر برچسب بر اساس دستورالعمل آژانس حفاظت محيط زيست امريکا کلمه ای به شرح زير درج گرديده است که بيان کننده خطر بالقوه محصول مورد استفاده می باشد.

CAUTION بيان کننده سميت کم محصول مورد نظر است

WARNING بيان کننده سميت متوسط محصول مورد نظر است

DANGER نشانگر سميت شديد محصول مورد نظر می باشد

ميزان سميت آفت کشها با معياری به نام دوز مرگبار يا غلظت مرگبار 50 درصد (با توجه به نوع فرمولاسيون) اندازه گـــــــيری می شود. جديداً سميت های خوراکی، پوستی و تنفسی ترکيبات تعيين و بر اساس آن کلاس آفت کش مشخص می گردد.

LD50 خوراکی:

سميت زياد کمتر از 50 ميلی گرم بر کيلوگرم

سميت متوسط 500-50 ميلی گرم بر کيلوگرم

سميت کم 5000-500 ميلی گرم بر کيلوگرم

سميت خيلی کم بيشتر از 5000 ميلی گرم بر کيلوگرم

LD50 پوستی:

سميت زياد کمتر از 200 ميلی گرم بر کيلوگرم

سميت متوسط 2000-200 ميلی گرم بر کيلوگرم

سميت کم 5000-2000 ميلی گرم بر کيلوگرم

سميت خيلی کم بيشتر از 5000 ميلی گرم بر کيلوگرم

LC50 تنفسی:

سميت زياد کمتر از 05/0 ميلی گرم بر ليتر

سميت متوسط 5/0-05/0 ميلی گرم بر ليتر

سميت کم 2-5/0 ميلی گرم بر ليتر

سميت خيلی کم بيشتر از 2 ميلی گرم بر ليتر


 
comment نظرات ()