ادامه شناخت گایا

ترکیب هوای یک سیاره مرده (فاقد حیات) نزدیک به وضعیتی است که از آن به عنوان تعادل شیمیایی نام برده می شود. به این معنا که واکنشهای شیمیایی زیادی احتمالا در میان گازهای اتمسفر سیاره انجام نمی گیرد و  اتمسفر آن وضعی شبیه به دود خروجی از اگزوز اتومبیل یا دودکش یک کارخانه دارد و مخلوطی است که از آن هیچ انرژیی نمی تواند استخراج شود. در حالیکه یک سیاره واجد حیات جوی متفاوت دارد زیرا ارگانیسمهای زنده مجبورند از اتمسفر موجود به عنوان منبعی از مواد خام استفاده نموده و مواد زاید تولیدی خود را نیز در آن دفع نمایند به این ترتیب اتمسفر  از وضعیت تعادل شیمیایی خارج می شود در نتیجه اگر میزان عدم تعادل در میان گازهای اتمسفر زیاد باشد می توان گفت که سیاره مورد نظر واجد حیات است.
با این ذهنیت دایان و من دانسته های موجود در مورد مریخ و ناهید را بررسی نموده و دریافتیم که هر دو سیاره  اتمسفری تقریبا نزدیک به حالت تعادل دارند. هر دو دارای گاز دی اکسید کربن غیرواکنش گر هستند. به این ترتیب براساس تئوری پیش گفت هردو سیاره مرده اند. برای تایید این نظر به بررسی اتمسفر زمین - تنها سیاره زنده ای که می شناختیم - پرداختیم و با کمال خوشوقتی عدم تعادل شدیدی را در وضع آن مشاهده نمودیم. گازهای واکنش گر مثل متان و اکسیژن در کنار هم قرار دارند و دی اکسید کربن به عنوان گازی نادر در آن محسوب می شود بطوریکه غلظتش از چند صد پی پی ام تجاوز نمی کند. اتمسفر زمین مانند فرم رقیقی از مخلوط گازهای غنی از انرژی است که قبل از احتراق از مانیفولد موتور یک خودرو  خارج می شود مخلوطی از اکسیژن و ترکیبات هیدروکربنی. مشاهده گری که در یک سفینه فضایی حضور داشته باشد حتی از جایی ماورای منظومه شمسی نیز می تواند بگوید که در میان همه سیارات موجود در منظومه  تنها زمین  حامل حیات است.

هر گونه بهره برداری این نوشتار تنها با ذکر منبع مجاز است 

/ 0 نظر / 49 بازدید