آشنايي با IRAC

irac.JPG

INSECTICIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE (IRAC)

کمیته اقدام در برابر مقاومت به حشره کشها

این کمیته در سال 1984 با مشارکت چند کمپانی بزرگ سم سازی و با هدف کاهش روند رو به رشد مقاومت حشرات و آکارینا ها به آفت کشها تشکیل شد. کلید اصلی مدیریت مقاومت به آفت کشها کاهش فشار سلکسیون ناشی از سوء مصرف آفت کشها و یا استفاده بیش از اندازه آنهاست این امر می تواند مانع از سلکسیون افراد مقاوم و در نهایت گسترش مقاومت در جمعیت در اثر توالد و تناسل افراد مقاوم شود.

IRAC باور دارد مدیریت مقاومت جزیی از مدیریت تلفیقی آفات است که اجرای آن می تواند نه تنها موجب دستیابی به کشاورزی پایدار شود بلکه موجب ارتقای بهداشت عمومی نیز می شود

/ 0 نظر / 3 بازدید