پاسخ ژنتيکی پشه ها به تغييرات آب و هوا

محققان دانشگاه اورگون ايالات متحده به ترسيم اولين نقشه ژنتيکی در حيوانات با استفاده از پشه Wyeomyia smithiiپرداخته اند. اين نقشه که نشاندهنده 900 ميليون جفت باز نيتروژن دار کروموزوم اين گونه است دارای مناطق فعالی است که پاسخ حشره را به تغيير شرايط آب و هوايي تنظيم می نمايد. به اين ترتيب محققان می توانند ژنهای تنظيم کننده نمو فصلی حيوانات را مورد شناسايي قرار دهند. به گفته محققان اين پروژه، با استفاده از اين اطلاعات می توان پيش بينی نمود که در صورت بروز تغييرات آب و هوايي کدام گونه از حيوانات می توانند همچنان به بقای خود ادامه دهند. لذا نوع ناقلانی که در صورت بروز چنين شرايطی به سمت شمال گسترش می يابند مشخص شده و توليد واکسنهای موثرتر برای کنترل آنها ميسر خواهد شد.

در اين مطالعه روی سه کروموزم Wyeomyia smithii مناطقی شناسايي شده اند که فوتوپريوديسم را کنترل می کنند. اگرچه اين پژوهش برای اولين بار نشان داده است که پشه ها می توانند در پاسخ به تغييرات سريع آب و هوايي دچار تغيير ژنتيکی برای تطابق يافتن با شرايط جديد شوند اما دقيقاً معين نمی کند که کدام ژنها دستخوش تغيير خواهند شد با اينهمه می توان با استفاده از نتايج اين مطالعه مشخص ساخت که توجه به کدام بخش ژنوم دستيابی به درکی سريعتر از مکانيسم فوتوپريوديسم را تسهيل خواهد نمود. هم اکنون در دانشگاه پنسيلوانيا در مورد مگس ميوه مطالعه ای مشابه در حال انجام است.

/ 1 نظر / 5 بازدید
حائری

حشره شناسی پزشكي دانشگاه تهران دوست عزيز دعوت نامه پرشين گيگ ارسال شد، همچنين وبلاگتان لينك شد. خوشحال مي‌شيم شما هم وبلاگ ما را لينك فرماييد.