حشره شناسی قانونی چيست؟

کتس و گاف در مقاله مبسوطی (1992) علم حشره شناسی قانونی را بدین گونه تعریف می کنند:

کاربرد مطالعه حشرات و ساير بندپايان در پيامدهای قانونی به ويژه در اعمال قانون است

لرد و استيونسون حشره شناسی قانونی را به سه مقوله تقسيم کرده اند:

حشره شناسی قانونی شهری

حشره شناسی قانونی محصولات انباری

حشره شناسی پزشکی قانونی

اين تقسيمات هر چه کوچکتر شوند علم حشره شناسی قانونی را بيشتر با مفهوم علم رابط منطبق می کنند. به گفته لوسين ژراردن در کتاب بيونيک "علوم تخصصی جنبه تحليلی دارند و مجموعه هايي از دانش واقعی را تشکيل می دهند حال آنکه علوم رابط ساختگی هستند و نمايشگر مفاهيمی هستند که آن واقعيتها را به هم مربوط می سازند"

بر اين اساس حشره شناسی قانونی را می توان علمی رابط ناميد که موجب ارتباط میان مفاهیم دو علم حشره شناسی و حقوق می شود.

در قسمت بعدی به تنوع موجود در علم حشره شناسی قانونی خواهم پرداخت.

/ 0 نظر / 127 بازدید